ورود به آریافلکس

عایق رولی آریافلکس

عایق رولی آریافلکس از جنس الاستومر اسفنجی سلول بسته است. ساختار این عایق موجب کاهش اتلاف حرارتی و افزایش توان عملکرد آن در مقایسه با سایر عایق های سنتی می شود.
عایق الاستومری آریافلکس با ویژگی نفوذناپذیری در برابر آب و بخار آب مانع از رسیدن رطوبت به سطح تاسیسات و مانع از پوسیدگی یا تجمع باکتری می شود.
عایق های رولی بر اساس طراحی سیستمهای تاسسیساتی، محیط کاربری،شرایط اقلیمی و آب و هوایی در ضخامت های متفاوت به صورت ساده، چسبدار یا روکش آلومینیوم، بر روی سطوح خارجی کانالهای تهویه، لوله های تاسیسات نصب می شود.
عایق های رولی آریافلکس بر اساس نوع کاربرد با روکش آلومینیوم ، پشت چسبدار ، یا روکش آلومینیوم پشت چسب دار تولید و عرضه می شوند.
نوع ساده عایق رولی با استفاده از چسب مایع آریاسیل بر اساس دستورالعمل مندرج بر روی بسته بندی چسب نصب می شود.
به منظور نصب و اجرای سریعتر عایق های رولی می توان از عایق های رولی پشت چسبدار استفاده نمود.
به منظور افزایش مقاومت عایق های رولی در برابر صدمات فیزیکی و نور مستقیم خورشید از عایق رولی با روکش آلومینیوم استفاده می شود.

picture box
roll 6 roll 5 roll 2 roll 3 roll 8 roll 7 roll 1 roll 4
;